Regulamin serwisu AkademiaDucha.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.AkademiaDucha.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.AkademiaDucha.pl, wraz ze wszelkimi jej podstronami.
 3. Administratorem Serwisu jest firma z 100% kapitałem polskim.
 4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności, jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.
 6. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.
 7. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 8. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 10. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.akademiaducha.pl/regulamin/

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne), wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
 3. Serwis może wyświetlać reklamy.

3. Prawo autorskie

 1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
 3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie, w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też, że materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i ich pochodzenie zostało oznaczone we właściwy sposób.
 4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w komentarzach Serwisu.
 5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w komentarzach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.
 6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
 2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie
 3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.
 4. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

5. Wyłączenie Odpowiedzialności

Mimo że Akademia Ducha prezentuje praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferujemy. Porady, które udostępniamy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

YouTube
Instagram